Mad Head Games doo Novi Sad Privacy Policy


English below version is at the bottom.

Mad Head Games doo Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu na adresi Ćirpanova 46, koja ima svojstvo Rukovaoca u smislu definicije iz člana 2 stav 1 tačka 8) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni glasnikʻʻ, broj 87/2018, u daljem tekstu ZZPL), strogo poštuje važeće zakonodavstvo.

U obradi podataka o ličnosti, Rukovalac:

 • osigurava da prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti se uvek zasniva na adekvatnom pravnom osnovu;
 • vodi računa da obradu vrši poštujući prava lica na koje se podaci odnose, starajući se da uvek takvom licu pruži adekvatnu pomoć u ostvarivanju svih zagarantovanih prava;
 • redovno objavljuje i čini javno dostupnim sve relevantne informacije vezane za obradu
 • osigurava da se prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti vrši isključivo za potrebe ostvarivanja konkretne svrhe;
 • prikuplja i obrađuje minimalan set podataka o ličnosti koji mu je zaista neophodan za ostvarivanje konkretne svrhe;
 • prikuplja i obrađuje samo podatke o ličnosti samo u vremenskom periodu potrebnom za postizanje svrhe za koju su prikupljeni;
 • osigurava da prikupljeni podaci o ličnosti budu precizni i aktuelni;
 • obezbeđuje da su podaci zaštićeni od bilo kakvog neovlašćenog ili nelegalnog pristupa od strane internih ili eksternih lica.

Polazeći od tih osnovnih načela, Rukovalac ovim putem obaveštava svoje korisnike o svim bitnim aspektima prikupljanja i obrade njihovih podataka o ličnosti.

 

1Šta je podatak o ličnosti?

Svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice i identifikuje to lice, neposredno ili posredno, a posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

 

2. Koje podatke o ličnosti prikuplja Rukovalac i od koje kategorije lica čiji se podaci obrađuju?

Rukovalac prikuplja lične podatke direktno od korisnika svojih usluga (u daljem tekstu: lice na koje se podaci odnose), u meri koja je neophodna za ostvarivanje konkretne svrhe, i to:

 • IP adresu;
 • Demografske podatke;
 • Podatke internet pretraživača i podatke o uređaju;
 • Ime i ID broj uređaja;
 • Informacije o sesiji

Podaci koje korisnik može da dostavi Rukovaocu:

 • osnovne identifikacione podatke (ime i prezime);
 • kontakt podatke (adresa, kontakt telefon i e-mejl adresa, podaci o nalozima na društvenim mrežama); 
 • ostale podatke koje želite da nam dostavite

 

3. Kako se prikupljaju podaci o ličnosti?

Podatke o ličnosti Rukovalac prikuplja direktno od lica na koje se ti podaci odnose, odnosno preko uređaja sa kojih lice pristupa servisima Rukovaoca (igra, vebsajt i slično), kao i putem e-mail poruke ili popunjavanjem forme na vebsajtu (process regrutacije i selekcije, direktno kontaktiranje Rukovaoca od strane lica).

 

4. Šta je pravni osnov prikupljanja?

Rukovalac prikupljanje podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 15 ZZPL. Što znači da to lice svojom nedvosmislenom izjavom volje potvrđuje da je upoznato sa svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti, te da prihvata tu obradu.

Pristanak je dobrovoljan i može se u svakom trenutku povući, što sa sobom povlači brisanje ili anonimiziranje prikupljenih podataka, s tim da povlačenje pristanka ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je izvršena pre opoziva (član 15. stav 3 ZZPL).

Rukovalac prikupljanje podataka o ličnosti vrši na osnovu zakona u slučaju kada se ti podaci prikupljaju u procesu regrutacije i selekcije kandidata, kao i zasnivanja radnog odnosa sa odabranim kadnidatima (član 12. stav 1, tačka 3) ZZPL).

 

5. Koja je svrha obrade podataka o ličnosti?

Rukovalac podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje radi:

 • kreiranje baze korisnika;
 • obaveštavanja lica čiji se podaci obrađuju aktivnostima korisnika (na primer putem Newsletter-a ili komunikacijom putem društvenih mreža);
 • vođenja evidencija zaposlenih u skladu sa zakonom.

 

6. Kako se čuvaju podaci o ličnosti i koje mere zaštite se primenjuju?

Podatke o ličnosti Rukovalac pohranjuje i čuva u svojim internim elektronskim evidencijama (bazama podataka) u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući i:

 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci;
 • kontrolu pristupa podacima;
 • kontrolu prenosa podataka;
 • kontrolu unosa podataka;
 • kontrolu dostupnosti podataka;
 • ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

 

7. Koja prava imaju lice čiji se podaci obrađuju?

U odnosu na podatke o ličnosti, lice čiji su podaci prikupljeni ima sledeća prava:

 • pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26 ZZPL);
 • pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka (član 29 ZZPL);
 • pravo da zatraži brisanje podataka  (član 30 ZZPL);
 • pravo na ograničenje obrade (član 31 ZZPL);
 • pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL)
 • pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje (član 38 ZZPL);
 • pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica (član 53 ZZPL);
 • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs (član 82 ZZPL);
 • pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz ZZPL (član 84 ZZPL);
 • druga prava garantovana važećim ZZPL.

Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti popunjavanjem Zahteva za ostvarivanje prava koji je dostupan u poslovnim prostorijama Rukovaoca.

Rukovalac će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

 

8. Ko pored Rukovaoca može imati pristup podacima?

Rukovalac lične podatke može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, a neki primaoci podataka. Obrađivač u smislu člana 4 stav 1 tačka 9) ZZPL je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, dok je primalac podataka korisnik tih podataka fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.

Kategorije lica koja mogu imati pristup ličnim podacima:

 • zaposleni i na drugi način angažovana lica kod Rukovaoca;
 • partnerske organizacije ili saradnici na pojedinačnim programima;
 • IT kompanije koje održavaju informacione sisteme Rukovaoca u kojima su pohranjeni podaci;

Pojedini obrađivači mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU/Evropskog ekonomskog prostora. Iznošenje podataka u zemlje EU/Evropskog ekonomskog prostora se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.

Svi obrađivači zaključuju posebne ugovore kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite.

Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

 

9. U kom roku se čuvaju podaci o ličnosti

Podaci o ličnosti se čuvaju dok postoji legitimni interes za njihovu obradu, ili do momenta opoziva informisanog pristanka.

 

10. Način na koji se mogu dobiti dodatna obaveštenja o obradi

Lice čiji se podaci obrađuju, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu Ličnih podataka, uključujući i način ostvarivanja prava i uvid u dokumente kojima se bliže reguliše način obrade podataka, se može obratiti Rukovaocu putem e-mejl adrese: privacy@madheadgames.com i/ili adrese Ćirpanova 46, 21000, Novi Sad. Rukovalac će na svaki upit odgovoriti u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od samog upita, ali ne kasnije od 30 radnih dana od dana urednog prijema upita. Rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje rukovalac je dužan da obavesti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.


If you are not a resident of the Republic of Serbia:

Privacy and cookie policy

Mad Head Games doo Novi Sad, Cirpanova 46, Novi Sad, Serbia, company ID number 20980818 ("MHG", "us", "our" or "we") is committed to protecting your privacy. This privacy policy explains what personal data we collect from you and how we use it. The data we collect is in connection with your use of MHG software, websites, forums, blogs and related services (the “Service”). If you are a resident of the Republic of Serbia, please click here for information regarding your privacy.

By continuing to access or use MHG Site or Service you agree to the terms of this Privacy policy. If you do not agree to the following terms, please stop using the Service.

Notices and Rights under GDPR:

We at MHG work continuously on insuring that personal data collection and processing is in compliance with the GDRP. All personal data you provide us with, or that we collect from you are safe and secure, as MHG implements appropriate technical and organizational measures to protect the security of your personal information.

MHG ensures that collection and processing of your personal data is carried out in a lawful way. The legal basis for these actions is:

- You have given MHG consent to the processing of Yours personal data for one or more specific purposes, by accepting electronic consent form or by clicking “accept”, “agree” of similar button; You may withdraw your consent at any time by writing to us to the abovementioned e-mail address.  

- the processing is necessary for a contract you have with MHG;

- the processing is necessary for MHG to comply with the law;

- the processing is necessary in order to protect Your vital interests or interests of another natural person;

- the processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by MHG.

We retain your data for as long as needed to provide you the Service. We will for example periodically de-identify unused game accounts and we regularly review and de-identify unnecessary data.

Your rights under the GDPR are:

The right to be informed

The right of access

The right to rectification

The right to erasure

The right to restrict processing

The right to data portability

The right to object

If you wish to exercise any of your rights, please contact us via e-mail at privacy@madheadgames.com.

What personal information MHG collects:

Data you provide:

full name, 

username, 

email address and 

any other personal information you choose to give us.

Data we collect:

IP address, 

demographic information, 

browser and device information, 

device name and ID and 

session information.

Data we collect from our partners: 

data from platforms that the games run on,

data for advertising and analytics purposes, so we can provide you with a better Service,

if you link your Service account to your third-party account (such as Facebook, Twitter, etc) we may collect your publicly available information on such accounts. For any non-publicly available information we may collect, you will be asked to give your consent for collecting such information.  

More specifically, Data on Apple store which we use to track you:

Device ID - Such as the device's advertising identifier, or other device - level ID

Product Interaction - Such as app launches, taps, clicks, scrolling information, music listening data, video views, saved place in a game, video, or song, or other information about how the user interacts with the app

Data on Apple store which is collected and linked to your identity:

User ID - Such as screen name, handle, account ID, assigned user ID, customer number, probabilistic identifier, or other user- or account-level ID that can be used to identify a particular user or account

Device ID - Such as the device's advertising identifier, or other device-level ID

Product Interaction - Such as app launches, taps, clicks, scrolling information, music listening data, video views, saved place in a game, video, or song, or other information about how the user interacts with the app

Name - Including first or last name

Data on Apple store which is collected but not linked to your identity:

Crash Data - Such as crash logs

Information you provide when you download MHG’s game from Apple Store is visible under the option App Privacy. Please see options on Apple Store for all relevant information.

Use of collected information:

MHG uses the information described in this Privacy and cookie policy internally, to analyze and monitor traffic on out websites, to troubleshoot technical problems and to create visitor statistics; develop and improve our products and services; send newsletters, important notices regarding Service, to analyze user trends ; to measure advertisement performance; to verify identity, assist with identification of users, and to determine appropriate services.

Forums, blogs and chat features:

If you use our forums and blogs please note that any information you provide in doing so is public and available to be read, collected, and used by other users who access them as well.

Policy regarding children:

MHG does not knowingly collect or solicit personal information from anyone under the age of 13 or knowingly allow such persons to use our Service. If you are under 13, please do not send any information about yourself to us, including your name, address, telephone number, or email address.  No one under the age of 13 may provide any personal information. If we learn that we have collected the personal information of a child under 13, or equivalent minimum age depending on jurisdiction, outside the above circumstances we will take steps to delete the information as soon as possible.

Cookies and similar technologies:

A cookie is a piece of information in the form of a very small text file that is placed on an internet user's hard drive. It is generated by a web page server, which is basically the computer that operates a web site. A cookie can be thought of as an internet user's identification card, which tell a web site when the user has returned (source: www.aboutcookies.org). Most browsers support cookies, but users can set their browsers to decline them and can delete them whenever they like. For more information on cookies and how to block and delete them, please visit following page.

MHG uses cookies as well as third party tracking tools: Google Analytics, a web analytics service and Google AdWords, an advertising service, both provided by Google, Inc. (“Google”).

MHG uses Session cookies, also called a transient cookie, a cookie that is erased when the user closes the Web browser. The session cookie is stored in temporary memory and is not retained after the browser is closed. Session cookies do not collect information from the user’s computer.

To see the type of cookies are used by Google, please visit the following page. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States and will be used to improve the Service. The cookies we use do not collect any sensitive information such as your name, address, email address, or any other contact details. For information on how to opt-out from Google Analytics and Google AdWords service please visit the following pages:

Google Analytics: Opt-out

Google AdWords: Opt-out

Sharing or disclosing personal information:

Except as otherwise described in this Policy, personal information you provide us will not be sold, traded or shared outside of MHG and its controlled subsidiaries and affiliates without your permission. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, counducting our business, or servicing you, so as long those parties agree to keep this information confidetial. We may also release your information in order to comply with the law, enforce our site policies, or protect our or other’s rights, property or safety.

Links to third-party web sites:

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by MHG. MHG has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that MHG shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services. We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

Changes:

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace this Privacy Policy at any time. Please review this Privacy and cookie policy periodically in order to inform yourself about the changes.

 

How to contact MHG:

For general MHG privacy issues, to submit feedback, request data access or deletion, or ask MHG questions about its privacy practices and this Privacy Policy, please contact us by email at privacy@madheadgames.com.